Hoppa till innehåll
Hem » Kundservice » Hyresvillkor

Hyresvillkor

Hyresvillkor

Vi erbjuder två sätt att godkänna dessa villkor vilket påverkar betalningsmöjligheterna.

Det första och bästa sättet är genom att signera hyresavtalet med BankID – efter ordern kommer du få ett mail med en länk där du enkelt signerar att du godtar dessa villkor. Detta är det mest flexibla och smidiga alternativet, och låter dig endast betala för själva hyresperioden utan några andra krav på deposition eller dylikt. Du kan betala enkelt med Klarna, kort eller Swish.

Om man inte vill eller kan signera med BankID, så kräver vi en deposition som representerar det fulla värdet på all utrustning du hyr av oss. Detta kräver alltså i de flesta fall att en större summa pengar överförs från dig som kund till oss, en summa vi sätter tillbaka när vi fått tillbaka utrustningen i gott skick.
(För företag med god kreditvärdighet kan vi göra undantag från ovan depositionskrav)

Hyresvillkor

 1. Tillämpning
  1. Dessa hyresvillkor gäller för samtliga produkter som hyrs ut av Flexfoto AB, org.nr 559250-3675 (”Flexfoto” eller ”Uthyraren”). Dessa hyresvillkor kompletterar bestämmelserna som återfinns i bokningsbekräftelsen.
  2. Vid avvikelse mellan bestämmelser i bokningsbekräftelsen och i hyresvillkoren ska bokningsbekräftelsen äga företräde.
 2. Avtalsbundenhet
  1. Kunden accepterar dessa hyresvillkor i samband med sin bokning och villkoren blir bindande så snart Kunden bekräftat bokningen genom att erlägga betalning eller så snart bokningen har bekräftats av Flexfoto med en bokningsbekräftelse. 
 3. Tjänsten
  1. Flexfoto erbjuder uthyrning av professionell foto-och videoutrustning till privatpersoner och företag i Sverige via sin hemsida (www.flexfoto.se). All hyrd utrustning skickas till dig som kund vilket betyder att du kan ta del av vårt utbud oavsett vart i landet du befinner dig. Alla bokningar sker via vår hemsida där du enkelt kan ta del av aktuella priser och produktbeskrivningar. 
  2. För att nyttja vår tjänst måste du kunna identifiera dig med ett svenskt bank-id. Beställningar från företagskunder kräver signering av firmatecknare.
 4. Priser
  • Aktuella hyrespriser återfinns på vår hemsida och i din bokningsbekräftelse. Utöver hyreskostnad debiteras kostnad för leverans- och returfrakt.
  • Hyra och fraktkostnad erläggs genom kortbetalning vid bokningstillfället, detta förutsätter signering med svenskt bank-id.
  • Företagskunder och privatpersoner som inte har tillgång till svenskt bank-id erbjuds möjlighet att istället betala en deposition motsvarande utrustningens fulla värde. Efter godkänd återlämning återbetalas erlagd deposition med avdrag för aktuell hyra- och fraktkostnad. 
 5. Kreditbedömning
  • Flexfoto kan komma att inhämta kreditupplysning (via Creditsafe) i samband med Avtalets ingående och förbehåller sig rätten att efter bedömning av kunds kreditvärdighet besluta om krav på deposition som säkerhet.
 6. Avbeställning
  • Uthyraren förbehåller sig rätten att ensidigt besluta att avbryta en bokning när som helst innan hyresperiodens början. En eventuell avbeställning från Uthyrarens sida meddelas skriftligen till angiven emailadress och erlagd betalning återbetalas till Hyrestagaren. 
  • Hyrestagaren har rätt att kostnadsfritt avbeställa sin bokning fram till dess att Uthyraren har överlämnat utrustningen till fraktbolaget för leverans.
 7. Leverans av hyresobjekt
  • Hyresobjektet skickas till Hyrestagaren vid hyresperiodens början. Leverans sker i första hand hem till Hyrestagaren med PostNord MyPack Home men det är även möjligt att styra om leveransen till närmsta ombud där Hyrestagaren kan hämta utrustningen mot uppvisande av legitimation. 
  • Uthyraren kan inte garantera en specifik tid eller datum för leverans. Eventuell aviserad leveranstid från Uthyraren är endast en uppskattning och avvikelser kan förekomma. 
  • När utrustningen levereras ska Hyrestagaren utan dröjsmål besikta utrustningen för att försäkra att den inte har skadats under transport. Eventuella transportskador ska reklameras till uthyraren inom 24 timmar från mottagande. 
 8. Användning
  • Den utrustning du hyr är och förblir Uthyrarens egendom. Utrustningen får endast användas för sådana uppgifter och under sådana förhållanden för vilket den är avsedd. 
  • Det är Hyrestagarens ansvar att säkerställa att han/hon har tagit del av information som återfinns i medföljande manualer och instruktionsböcker innan utrustningen används. 
  • Hyrestagaren ska under hela hyrestiden svara för tillsyn och skötsel av utrustningen. 
  • Ingrepp som på något vis förändrar hyresobjektets konstruktion eller funktion får ej göras.
 9. Hyresperiod
  • Hyresperiodens början räknas från angivet startdatum i bokningsbekräftelsen eller det datum då fraktföretaget gör första försöket till leverans om det infaller senare.
  • Hyresperioden löper ut det datum som anges på bokningsbekräftelsen. 
 10. Återlämning av hyresobjekt
  • Utrustningen måste återlämnas till det valda fraktföretaget före kl. 17.00 på den sista dagen av hyresperioden. Hyrestagaren ska kunna styrka att inlämning skett i tid genom uppvisande av kvitto.
  • Om det vid återlämning saknas eventuella tillbehör så som lock, skydd, stativringar, väskor osv. är Hyrestagaren fullt ansvarig gentemot Uthyraren för kostnaden för att ersätta de saknade föremålen.
  • Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är Uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på̊ Hyrestagarens bekostnad. 
 11. Förlängning av pågående hyresperiod
  • Om Hyrestagaren önskar förlänga en pågående hyresperiod så måste detta godkännas av Uthyraren innan innevarande hyresperiod har löpt ut. Om förlängningen godkänns skickas en ny bokningsbekräftelse till Hyrestagaren. Om Uthyraren meddelar att hyresobjektet inte är tillgängligt för förlängning så är hyrestagaren skyldig att återlämna hyresobjektet inom överenskommen tid. 
 12. Försenad återlämning
  • Om utrustningen inte återlämnas i tid debiteras Hyrestagaren en straffavgift om 1,5 x utrustningens dygnshyra per påbörjad dag som förseningen varar. 
  • Förseningsavgiften dras i första hand från det betalkort som Hyrestagaren använde vid bokningstillfället. Om kortet saknar täckning eller det av någon annan anledning inte är möjligt att debitera kortet så skickas i stället en faktura. Vid betalning mot faktura tillkommer en fakturaavgift på 50 kr.
  • Om utrustningen inte har återlämnats inom 7 dagar från hyresperiodens slut och Parterna inte har kommit överens om en förlängning av hyresperioden så kommer utrustningen att betraktas som stulen.
  • Uthyraren har då rätt att debitera Hyrestagaren för utrustningens fulla värde. Ersättningen ska erläggas utan dröjsmål och senast inom 7 dagar från det att Uthyraren har framställt sitt ersättningskrav. Erläggs inte betalning inom föreskriven tid kommer Uthyraren att vidta rättsliga åtgärder.
  • I händelse av tvist om huruvida Hyrestagaren har återlämnat utrustningen: Om spårningsinformationen för fraktetiketten som tillhandahålls av Uthyraren inte visar att utrustningen har hämtats av fraktföretaget och Hyrestagaren inte har något inlämningskvitto, betraktas utrustningen som inte återlämnad. 
  • Om Hyrestagaren använde en alternativ fraktmetod som inte hade avtalats i förväg mellan Parterna och utrustningen förloras under transporten, betraktas utrustningen som inte återlämnad. 
 13. Ansvarsfördelning vid uthyrning
  • Flexfoto garanterar att den utrustning du hyr är i fullgott skick, vilket innebär att vi om möjligt byter ut ej fungerande utrustning, utan extra kostnad för dig som Hyrestagare.
  • Skulle däremot felet vara orsakat av Hyrestagaren, kommer vi att debitera eventuella extra kostnader för avhjälpande av fel och transporter.
  • Under hela hyresperioden ansvarar Hyrestagaren för att utrustningen transporteras, förvaras och handhas på sådant sätt att den inte tar skada eller blir stulen.
  • Skulle utrustningen skadas eller bli stulen är Hyrestagaren skyldig att ersätta Uthyraren för samtliga kostnader för återställande i ursprungligt och funktionsdugligt skick.
  • Kostnader för att återställa dras i första hand från det betalkort som Hyrestagaren använde vid bokningstillfället. Om kortet saknar täckning eller det av någon annan anledning inte är möjligt att debitera kortet så skickas i stället en faktura. Vid betalning mot faktura tillkommer en fakturaavgift på 50 kr.
  • Det åligger dig som Hyrestagare att ha en täckande försäkring och att förvara utrustningen på ett med hänsyn till dina försäkringsvillkor betryggande sätt.
  • Förlust och stöld ska alltid anmälas av Hyrestagaren till Polis och Flexfoto.
 14. Reparation av skadad utrustning
  • Hyrestagaren antar och ska bära hela risken för alla skador som uppkommer på utrustningen oavsett orsak under hela hyresperioden, förutom skada som uppstått när utrustningen varit i fraktbolagets besittning. 
  • Om Hyrestagaren inte rapporterar en befintlig skada till Uthyraren inom 24 timmar efter det att Hyrestagaren mottagit utrustningen anses eventuell skada på utrustningen uppstått under hyresperioden. 
  • I händelse av tvist mellan Uthyraren och Hyrestagaren om huruvida skadan uppstod under fraktbolagets besittning ska utrustningen skickas till ett externt reparationsverk för bedömning. Reparationsverkets bedömning av skadans orsak ska vara bindande för parterna. 
  • Vid en konstaterad skada ska Uthyraren välja reparationsmetod och plats. Om Uthyraren väljer en extern plats för reparation är Hyrestagaren ansvarig för hela reparationskostnaden. 
  • Bedömer Uthyraren att den skadade utrustningen kan repareras internt ska Hyrestagaren ersätta Uthyrarens kostnader för reservdelar och arbetstid. 
  • Reparationskostnader dras i första hand från det betalkort som Hyrestagaren använde vid bokningstillfället. Om kortet saknar täckning eller det av någon annan anledning inte är möjligt att debitera kortet så skickas i stället en faktura. Vid betalning mot faktura tillkommer en fakturaavgift på 50 kr.
 15. Ansvarsbegränsning
  • Uthyrarens ansvarar med anledning av detta avtal är begränsat till en hyresnedsättning under den tid då Hyrestagaren ej kan nyttja den förhyrda utrustningen till följd av funktionsfel eller försenad transport. 
  • Uthyraren ansvarar inte för några indirekta eller följdskador som uppstår på grund av funktionsfel eller förseningar vid frakt.
  • Uthyraren ansvarar inte heller för slitage eller eventuella skador på bilder, filmer eller annat som används i utrustningen, eller på material som sammankopplas eller används tillsammans med utrustningen.
  • Under alla omständigheter är Uthyrarens ersättningsansvar begränsat till erhållen hyra för den aktuella utrustningen.
 16. Avtalets förtida upphörande
  • Om Hyrestagaren åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet, ställer in sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller annars kan anses ha kommit på obestånd är Uthyraren berättigad att med omedelbar verkan återta hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.  
 17. Force Majeure
  • Om part är förhindrad att fullgöra avtalet som en följd av en händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, invasion, skadegörelse, sabotage, upplopp, terrorism, embargon, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller ny lagstiftning) och vilken händelse inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är parten befriad från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlighet med Avtalet återupptas.  
  • Part som vill hävda befrielsegrund enligt ovan ska utan uppskov skriftligen underrätta motparten om detta. 
  • Part ansvarar inte för skada eller förlust som kan uppstå som en följd av att partens fullgörelse skjuts upp med hänvisning till force majeure.  
 18. Ändringar och tillägg
  • Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss. Förändringar gäller endast i förhållande till hyresperioder som påbörjas efter det att förändringen gjorts. 
 19. Tvistlösning
  • Vi försöker och vill alltid i första hand lösa eventuella tvister genom direkt dialog så kontakta i första hand vår kundtjänst på [email protected]. Om vi inte lyckas nå en överenskommelse har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. Vi förbinder oss att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. 
  • Du kan också vända dig till svensk allmän domstol. 

Ångerrätt
Innan din order lämnat vårt lager så kan du avboka hyran helt utan kostnad. Om ordern lämnat vårt lager så skickar du bara tillbaka den så fort du mottar den, och du kommer endast debiteras för den tid du haft den hos dig (så motsvarande en dygnshyra om du skickar direkt).

Distansavtalslagen gäller inte för några ordrar hos oss, eftersom undantag gäller för “Tjänster, till exempel biluthyrning, servering/catering, kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande fritidsaktivitet, som sker på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.”

Varorna ska returneras i dess originalförpackning. Vi följer Konsumentverkets rekommendationer.

Vårt koncept
✓ Realtidslager
✓ Använd den bästa utrustningen
✓ Hyr från 1-90 dagar

Leveranser
✓ Snabb, flexibel frakt
✓ Till dörren eller utlämningsställe
✓ Skickas i tåliga hardcases
✓ Enkla, smidiga returer